STATUT

STOWARZYSZENIA DZIEDZICTWO KULTURY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Stowarzyszenie Dziedzictwo Kultury zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia

7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2

 

Siedzibą Stowarzyszenia są Łaziska Górne.

 

§3

 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania

    poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§4

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§5

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami

pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach

pełnej autonomii.

 

§6

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej

służy realizacji celów statutowych i nie może być rozdzielony pomiędzy członków stowarzyszenia.

 

                                                                                                  §7

 

Nazwa, symbole stowarzyszenia, wszelkie dobra twórcze oraz ich twórców i odtwórców

są prawnie zastrzeżone.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§8

 

1. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie w sferze:

upowszechniania i popularyzacji kultury

prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie organizowania imprez kulturalnych

promowania talentów

integracji środowisk kulturalnych

udostępniania dóbr kultury niepełnosprawnym oraz promowanie ich twórczości

rozwijania wrażliwości na potrzeby szeroko pojętej kultury i nauki w społeczeństwie

 

 

 

§9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

-   organizowanie wszelkich imprez artystycznych takich jak wystawy, przeglądy artystyczne, festiwale, koncerty, spektakle, pikniki, biesiady, bale, wernisaże, spotkania autorskie, benefisy, kabaretony,

imprezy cyrkowe, imprezy sportowe

organizowanie warsztatów twórczych w zakresie plastyki, muzyki, teatru, fotografii, tańca, filmu,

rzemiosła i rękodzieła artystycznego

propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej w zakresie kultury, w szczególności poprzez

organizację warsztatów, wyjazdów, prelekcji

organizowanie konferencji, seminariów , szkoleń i wykładów

-      prowadzenie działalności wydawniczej

wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej

prowadzenie zorganizowanych form wypoczynku

działalność związaną z produkcją filmów, nagrań video, nagrań dźwiękowych, muzycznych

oraz programów telewizyjnych i radiowych

wspieranie artystycznej i literackiej działalności twórczej

inspirowanie do poszukiwania i kreowania nowych działań w różnych dziedzinach kultury, sportu,

ekologii, promocji i edukacji 

pielęgnowanie tradycji i obyczajów kultury w Polsce

kształtowanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego

-      utrwalanie i archiwizację w różnych formach szeroko pojętej kultury

-      prowadzenie działalności impresaryjnej

-      organizowanie i promowanie twórczości środowiska akademickiego

-      promocję kultury i nauki w mediach, w tym w sieci internetowej

-      popularyzację nowych zjawisk, wynalazków i idei z zakresu nauki i sztuki

zdobywanie środków finansowych na realizację projektów

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zyski w całości przeznaczone zostaną

 na cele statutowe.

 

Rozdział III

 

Członkostwo Stowarzyszenia

 

§10

 

1.    Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych

        i nie pozbawione praw publicznych.

2.  Członkami Stowarzyszenia może zostać obywatel Polski lub innego kraju, uznający cele i Statut Stowarzyszenia.

3.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

4.    Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby pełnoletnie

 

§11

 

1.    Nadanie godności członka honorowego następuje w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia,

       dla osób, które wniosły wybitny wkład i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia.

2.    Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

3.    Pozbawienie godności członka honorowego następuje w tym samym trybie.

4.   Członkowie honorowi mają prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

5.    Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia.

 

§12

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele i Statut Stowarzyszenia.

O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Pozbawienie godności członka wspierającego następuje w tym samym trybie.

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz

Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający maja prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym osobiście (osoby fizyczne) lub przez swoich przedstawicieli (osoby prawne).

5.    Członkowie wspierający  zwolnieni są z obowiązku płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia.

 

 

§13

 

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na postawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej.

 

§14

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

brać udział w działalności Stowarzyszenia

realizować czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia

 

§15

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

ściśle przestrzegać Statut, stosować się do uchwał Władz Stowarzyszenia i wprowadzać je w życie

brać udział w działalności Stowarzyszenia

regularnie płacić składki członkowskie.

 

§16

 

Za nieprzestrzeganie Statutu lub niepłacenie składek członkowskich Zarząd Stowarzyszenia ma prawo udzielić członkowi zwyczajnemu, upomnienie, naganę albo może go wykluczyć ze Stowarzyszenia.

2.     Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Stowarzyszenia ma prawo pozbawić godności członka honorowego

        oraz wykluczyć go ze Stowarzyszenia.

3.     Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Stowarzyszenia ma prawo pozbawić członkostwa członka

        wspierającego.

4.    Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia wszyscy członkowie (zwyczajni, wspierający i honorowi)  mają  prawo w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem na piśmie, odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Do chwili prawomocnej decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia członek jest             zawieszony w swoich uprawnieniach i obowiązkach.

 

§17

 

Przynależność do Stowarzyszenia oraz związane z nią prawa i obowiązki ustają z chwilą:

wystąpienia zgłoszonego na piśmie w sekretariacie Stowarzyszenia

wykluczenia ze Stowarzyszenia

utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną

zgonu

 

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§18

 

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem

Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, liczący 5 członków

Komisja Rewizyjna licząca 3 członków

 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

§19

 

Członkowie zawiadamiani są o miejscu i terminie Walnego Zebrania z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem.

 

 

 

§20

 

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:

wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

ustalenie założeń programowych działalności Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał

rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

udzielanie absolutorium Zarządowi

uchwalanie Statutu oraz zmian w Statucie

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

rozpatrywanie spraw spornych wynikających z §16 Statutu

 

§21

 

Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków

oraz w drugim, wyznaczonym przez Zarząd, bez względu na ilość obecnych członków, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej.

 

§22

 

Walne Zebranie dokonuje oddzielnie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, przy ograniczonej ilości kandydatów, zwykłą większością głosów.

 

§23

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd na wniosek:

Zarządu Stowarzyszenia

Komisji Rewizyjnej

1/3 członków Stowarzyszenia

w terminie 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

 

§24

 

Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem. Na czele Zarządu stoi Prezes wybierany spośród członków Zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy nieograniczonej ilości kandydatów.

 

§25

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z podaniem porządku dziennego przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej polowy członków Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 

 

§26

 

Do zakresu działania zarządu należy:

powoływanie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia zwanego dalej Prezydium

realizacja uchwał Walnego Zebrania i uchwalanie budżetu

zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań

uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia

podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania zapisów i darowizn

podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, sprzedaży i obciążenia nieruchomości

ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej

zatwierdzanie przygotowanych przez Prezydium regulaminów

uchwalanie rocznych planów działalności stowarzyszenia

nadawanie członkostwa honorowego

-      przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających

 

§27

 

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna dla uzupełnienia swego składu mają prawo kooptowania do swego grona nowych członków, w ilości nie większej jak ½ ogólnej liczby wybranych członków. Kooptacja odbywa się na drodze uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§28

 

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe do kwoty uchwalonej przez Zarząd, podpisują w imieniu stowarzyszenia łącznie: Prezes ze Skarbnikiem lub – na podstawie upoważnienia Prezydium – inni członkowie Zarządu.

 

§29

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

2.        Komisja Rewizyjna działa w składzie minimum 3 czlonków.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego, wice przewodniczącego i sekretarza.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrola działalności organizacyjnej i programowej Stowarzyszenia

kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi

wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

Rozdział V

Fundusze i majątek

 

 

§30

 

1.        Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

wpisowego i składek członkowskich

darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji

dochodów z ofiarności publicznej

dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej

2.        Stowarzyszenie może być właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego.

 

§31

 

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Uprawnienia Zarządu, o których mowa w ust.1, nie dotyczą nabycia lub zbycia majątku nieruchomego.

W tym zakresie konieczna jest uchwała Walnego Zebrania.

 

 

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

 

§32

 

1.    Przedmiotem działalnosci prowadzonej przez Stowarzyszenie jest:

-      90.04.z - Działalność obiektów kulturalnych

-      90.03.z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

-      90.02.z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

-      90.01.z -  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

-      88.99.z -  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana

-      88.10.z -  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

-      85.52.z -  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

-      82.30.z -  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

-      60.20.z -  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

-      60.10.z -  Nadawanie programów radiofonicznych

-      59.20.z -  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

-      58.19.z -  Pozostała działalność wydawnicza

-      58.14.z -  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

-      58.13.z -  Wydawanie gazet

-      58.11.z -  Wydawanie książek

2.    Działalność gospodarczą  w imieniu Stowarzyszenia może podejmować Zarząd Stowarzyszenia.

3.    Zarząd Stowarzyszenia określa:

-      formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej,

-      składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia

        działalności gospodarczej,

4.    Zarząd Stowarzyszenia może określić maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana

       jako zobowiązanie Stowarzyszenia – w dany rodzaj działalności gospodarczej.

 

 

§33

 

1. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd może upoważnić dwóch

członków Zarządu, po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami i zasadami, które mają być realizowane.

2. Członkowie upoważnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia

są uprawnieni do występowania w imieniu Stowarzyszenia, bez konieczności uzyskiwania

upoważnienia Zarządu. Wymienieni członkowie reprezentują Zarząd Stowarzyszenia                                                    w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przed notariuszem, organami państwowymi, sądami 
i jednostkami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi) oraz mogą ustanawiać pełnomocników 
działających
w ich imieniu.

3.    Członkowie upoważnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia  składają

Zarządowi okresowe sprawozdania gospodarcze z tej działalności oraz informację o trudnościach

w prowadzonej działalności.

 

Rozdział VII

 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

34

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

 

 

§35

 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie określa przekazanie posiadanego majątku i funduszy Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powołując w tym celu komisję likwidacyjną.